Nguyên tắc và điều kiện bồi thường

Trong trường hợp nguyên nhân và trách nhiệm bồi thường được xác định là của lực lượng bảo vệ. Công Ty Vệ Sĩ Thắng Lợi sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cho Khách Hàng những tổn thất hay thiệt hại nêu trên khi và chỉ khi các điều kiện dưới đây được đáp ứng:

  • Khách Hàng cung cấp đầy đủ cho Công Ty Vệ Sĩ Thắng Lợi các tài liệu gốc có liên quan đến tổn thất hay thiệt hại về tài sản của Khách Hàng hoặc của nhân viên Khách Hàng. Những tài liệu gốc đó là những chứng từ kế toán hợp pháp theo quy định của chính phủ Việt Nam và nằm trong hệ thống tài chính kế toán của Khách Hàng tại Việt Nam.Trong trường hợp không có chứng từ kế toán hợp pháp thì hai bên sẽ tiến hành giải quyết dựa trên giá trị tài sản tại thời điểm xảy ra.
  • Công Ty Vệ Sĩ Thắng Lợi phải chịu trách nhiệm bồi thường tài sản theo quy định khi được bàn giao từ Khách Hàng như xe của khách hàng đến giao dịch với Khách Hàng (căn cứ vào thẻ xe của Công Ty Vệ Sĩ Thắng Lợi), xác định được là do lỗi của nhân viên bảo vệ gây ra.
  • Xác định tổn thất và thiệt hại phải có biên bản do hai bên lập văn bản cùng thống nhất mức độ đền bù của cả hai bên, hoặc kết luận chính thức của cơ quan điều tra công an từ cấp phường (xã) trở lên, hoặc phán quyết cuối cùng của Tòa án kinh tế Hồ Chí Minh.